Aanwezig:

Myrthe Van Roey, voorzitter

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Luc Melotte, Hakim Ahkim, Filip Gielen, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Lieve Wouters, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Gertrude Appermans, Mario Bellavia, raadsleden

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Melissa Bosmans, raadslid

 

Openbare zitting

 

Aanpassing verhuurreglement Kerkje van Laak - Goedkeuring.

 

Wetgeving

        De kredieten voor het jaar 2024 zijn opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Deze aanpassing van het meerjarenplan werd door de gemeenteraad vastgesteld op 21 december 2023.

        Artikel 41 punt 14 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin het heffen van retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen, als een bevoegdheid van de gemeenteraad bepaald wordt.

        De goedkeuring van de verhuurreglementen (Cultuurhuis Casino, Ontmoetingscentrum 't Park en Kerkje van Laak) door het college van burgemeester en schepenen op 11 april 2022.

 

Feiten en context

In april 2022 werden de verhuurreglementen en tarieven van Cultuurhuis Casino, Ontmoetingscentrum Het Park en Kerkje van Laak vernieuwd. Deze gingen vanaf september 2022 in voegen. Afspraak was om deze na één werkjaar te evalueren.

 

VERHUURREGLEMENT KERKJE VAN LAAK

 

In deze brochure vindt u het verhuurreglement en de -tarieven terug van het Kerkje van Laak.

Voor meer informatie en reservatie kan u zich wenden tot de balie van cultuurhuis Casino, Varenstraat 22A, 3530 Houthalen-Helchteren, 011 49 22 90, casino@houthalen-helchteren.be.

 

  1. TARIEVEN

De hieronder vermelde tarieven zijn per dag (tenzij anders vermeld). De dagdelen zijn als volgt bepaald:

- 9u - 13u

- 13u - 17u

- 17u - 22u

Elk begonnen dagdeel wordt volledig aangerekend.

Er worden verschillende tarieven gehanteerd afhankelijk van de aard van de huurder en van de activiteit:

 

Categorie A:

- gemeentelijk geregistreerde verenigingen uit Houthalen-Helchteren;

- vestigingen van onderwijs- en zorginstellingen in Houthalen-Helchteren;

- afdelingen van politieke partijen in Houthalen-Helchteren;

- privépersonen gedomicilieerd in Houthalen-Helchteren, die een artistieke activiteit zonder commerciële doeleinden organiseren en zelf uitvoerder zijn van de artistieke activiteit.

 

Categorie B:

- verenigingen die niet gemeentelijk geregistreerd zijn;

- onderwijs- en zorginstellingen buiten Houthalen-Helchteren;

- privépersonen niet gedomicilieerd in Houthalen-Helchteren, die een artistieke activiteit zonder commerciële doeleinden organiseren en zelf uitvoerder zijn van de artistieke activiteit.

 

Categorie C:

- andere huurders die niet behoren tot Categorie A of Categorie B;

 

De facturen voor de verhuring van het Kerkje van Laak moeten betaald zijn uiterlijk 20 dagen na factuurdatum en zeker voor het plaatsvinden van de activiteit (zie ook 3.3.).

Annuleringskosten zijn:

- annulering tot 3 maanden voor de activiteit: gratis

- annulering 1 tot 3 maanden voor de activiteit: 50% van de huurprijs

- annulering laatste maand: volledige huurprijs

 

 

Tarieven infrastructuur Kerkje van Laak (per dag, tenzij anders vermeld)

 

KERKJE VAN LAAK

Categorie A

Categorie B

 

Categorie C

Tentoonstelling

€ 30

€ 60

 

€ 120

Tentoonstelling per weekend (vr-za-zo)

€ 70

€ 140

 

€ 280

Tentoonstelling per week (ma-zo)

€ 90

€ 180

 

€ 360

Lezing, éénmalige workshop, per dagdeel

€ 25

€ 50

 

€ 100

Plechtigheden, akoestisch concertje

€ 50

€ 200

 

€ 300

Opbouw, afbouw, geblokkeerde dag

€ 15

€ 30

 

€ 60

VERHUUR MATERIALEN

 

 

 

 

 

 

€ 10

€20

Microfoon per stuk

gratis

€ 5

 

€ 5

Draadloze microfoon per stuk

gratis

€ 7

 

€ 7

 

 

DIVERSE

 

Extra onderhoud

€ 25/u

 Niet-verwijderd afval

75 per zak

 

 

  1. Infrastructuur en specifieke huurvoorwaarden Kerkje van Laak

L 18m x B 5m

90 m²

Max. 40 personen

 

 

De verhuurtarieven zijn inclusief energie- en poetskosten van de gehuurde ruimten. De huurder moet de gehuurde ruimten steeds opgeruimd (tafels en stoelen in de basisopstelling), keer zuiver en de tafelbladen proper achterlaten. Bij het verlaten van de ruimten moet de huurder tevens de verwarming afzetten en de lichten doven. Indien de gehuurde ruimten niet opgeruimd en proper zijn achtergelaten, worden extra poetsuren aangerekend (zie tabel tarieven ‘diverse’, blz. 3). In de huurprijs is het gebruik van materialen opgenomen in de materiaallijst inbegrepen. Voor de huur van sommige materialen worden kosten aangerekend (zie tabel tarieven ‘verhuur materialen’, blz. 3). Schade aan materialen of verdwenen materialen wordt gefactureerd (voor keukenmateriaal en bestek, zie lijst tarieven in bijlage).

De huurder mag de tafels en stoelen herschikken in de gehuurde zaal. Het is echter niet toegelaten om zonder toestemming van een verantwoordelijke van cultuurhuis Casino, meubilair van andere zalen te verplaatsen en te gebruiken.

In het Kerkje van Laak worden geen reeksen van activiteiten aanvaard (bv. wekelijkse lessen/workshops).
 

 

Het Kerkje van Laak is een beschermd monument en wordt uitsluitend verhuurd voor tentoonstellingen, lezingen, serene plechtigheden, akoestische concertjes voor een beperkt aantal bezoekers (max. 40 personen). Omwille van deze specifieke locatie kan een vraag tot reservatie geweigerd worden indien de activiteit mogelijks overlast kan bezorgen.

Bij de huur van het Kerkje van Laak is het gebruik van de toiletten en het keukentje (apart gebouw) inbegrepen. Het keukentje is echter geen bereidingskeuken voor maaltijden. Er mogen in geen geval vuren of apparaten bijgezet worden.

De huurder dient zich strikt te houden aan het afgesproken beginuur van op- en afbouw.

De huurders dienen minstens 21 dagen voorafgaand aan de activiteit contact op te nemen met de technicus om afspraken te maken.

In het Kerkje van Laak is geen internetaansluiting/Wifi voorzien.

Het Kerkje van Laak is rolstoeltoegankelijk.

 

De huurder staat zelf in voor het klaarzetten van de ruimte voor de activiteit. Hierbij is het de huurder ten strengste verboden om gaten in de muren te boren, spijkers aan te brengen op de muren of enig ander vorm van schade toe te brengen aan het gebouw.

Indien de huurder het keukentje gebruikt dient deze het na gebruik, proper achter te laten. Hierbij moeten gebruikte materialen grondig afgewassen en gedroogd worden.

De huurder moet onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit in de gehuurde zalen, zijn afval zelf meenemen. De huurder zet het afval niet aan de straatkant van het Kerkje van Laak. Indien hieraan niet voldaan is, zullen extra poetsuren en kosten voor afvalverwijdering aangerekend worden (zie tabel tarieven ‘diverse’, blz. 3).

Alle drank moeten aangekocht worden via de uitbater van het Podiumcafé (prijslijst beschikbaar via de uitbater van het Podiumcafé). De uitbater kan echter beslissen om de drankbestelling niet aan te nemen, zodat de huurder zelf voor zijn drank moet zorgen.

Einduur van de activiteiten in het Kerkje van Laak is 22u.

 

  1. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN INFRASTRUCTUUR

 

3.1.  Tijdens de wintersluiting (schoolvakantie kerstperiode), de zomersluiting (laatste week van juli en eerste week van augustus) en op wettelijke feestdagen wordt de infrastructuur niet verhuurd.

3.2. Huuraanvragen van categorie A en categorie B voor activiteiten in het Kerkje van Laak kunnen aan de balie toekomen vanaf 1 mei voor het volgend cultuurseizoen (september-juni). Huuraanvragen van categorie C kunnen aan de balie toekomen vanaf 1 september voor het lopend cultuurseizoen (september-juni).

De aanvraag om over het Kerkje van Laak te beschikken moet minimaal 30 dagen voor de activiteit plaatsvindt, toekomen aan de balie, via het aanvraagformulier. 

3.3 Elke aanvraag dient via e-mail (casino@houthalen-helchteren.be) gericht te worden aan de balie van cultuurhuis Casino. Bij verhuringen dient de huurder steeds langs te komen bij de balie om praktische dingen af te spreken. Hierbij moet de identiteit van de aanvrager, het facturatieadres, het btw-nummer of rijksregisternummer, de aard en inhoud van de activiteit meegedeeld worden. De gehuurde ruimten mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor gehuurd.. Bij inbreuken hierop zal het huurtarief gewijzigd worden of kan de activiteit/reservering geweigerd worden. Onderverhuring van de ruimten is strikt verboden.

Elke aanvraag voor het gebruik van het Kerkje van Laak is pas definitief na wederzijdse ondertekening van een huurovereenkomst. Deze huurovereenkomst dient ten laatste 14 dagen na ontvangst en zeker vóór aanvang van de activiteit terug bezorgd te worden aan de balie. Zonder ondertekend contract maakt de huurder geen enkele aanspraak op het gebruik van de infrastructuur.

De facturen voor de verhuring van het Kerkje van Laak moeten betaald zijn uiterlijk 20 dagen na factuurdatum en zeker voor het plaatsvinden van de activiteit

Indien hieraan niet voldaan is, kan het gebruik van de zalen geweigerd worden. Bij achterstallige facturen wordt verdere verhuur van de infrastructuur geweigerd.

 

3.4. De huurder dient zijn evenement aan te melden via het feestloket van de gemeente (https://www.houthalen-helchteren.be/aanvraag-evenementen-en-feesten). De huurder is zelf verantwoordelijk om deze aanmelding tijdig in orde te brengen.

3.5. In de huurprijs van de zalen is de verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid  (zie bijzondere voorwaarden op de website) inbegrepen. De brandpolis van de gemeente bevat een clausule van afstand van verhaal t.o.v. de gebruikers. De goederen die eigendom zijn van de gebruikers worden echter niet verzekerd in de genoemde verzekeringen. Derhalve staat de huurder zelf in voor het verzekeren van zijn materialen.

3.6. De huurder is steeds verantwoordelijk voor aangebrachte schade aan het gebouw (zowel in de gehuurde ruimte, als de bijhorende ruimten zoals toiletten en gangen) en aan het materiaal, zowel door hemzelf, als door de bezoekers of deelnemers aan de door hem ingerichte activiteit. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, noch voor diefstal of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de huurder en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen die voortvloeien uit situaties van overmacht.

3.7. De huurder dient eventueel vastgestelde schade vóór het begin van zijn activiteit te rapporteren aan de technieker. Het risico bestaat immers dat deze schade de huurder ten laste wordt gelegd. De veroorzaakte schade moet onmiddellijk en spontaan gemeld worden.

3.8.Er is een algemeen rookverbod in de gebouwen.

3.9. Iedere huurder verbindt zich ertoe, naargelang de aard van de activiteit, te voldoen aan:

-  de geldende politiereglementen, vb. sluitingsuur, geluidshinder, ...;

-  de voorschriften inzake auteursrechten (Sabam);

- het gemeentebestuur betaalt het jaartarief billijke vergoeding voor eigen activiteiten en voor activiteiten van de huurders, dus de huurder moet geen billijke vergoeding betalen;

- de voorschriften inzake de wet op de handelspraktijken;

- de geldende voorschriften van de Vlaamse overheid inzake geluidsnormen;

- de voorschriften inzake veiligheid (zie fiche veiligheidsvoorschriften);

- het nemen van een verzekering – burgerlijke aansprakelijkheid;

 

3.10. Onmiddellijk na de activiteit moet het materiaal dat niet behoort tot het Kerkje van Laak verwijderd worden.

3.11. De huurder staat in voor het opruimen van de gebruikte ruimten. Indien onderhoudspersoneel moet ingezet worden voor het opruimen van de infrastructuur na de activiteit, zal het gemeentebestuur deze kosten aanrekenen aan de huurder (zie tabel tarieven ‘’diverse, blz. 3).

3.12.Het gebruik van gasflessen, kaarsen, pyrotechnische middelen en confettikanons in de gebouwen en op de parking is strikt verboden.

3.13. De balie van cultuurhuis Casino dient tijdig en schriftelijk (per email) in kennis gesteld te worden van de annulering van gehuurde ruimten.

Bij annulaties worden de onderstaande kosten in rekening gebracht:

        annulatie tot 3 maanden voor de activiteit: gratis

        annulatie tussen 1 en 3 maanden voor de activiteit: 50% van de huurprijs

        annulatie laatste maand: volledige huurprijs
 

3.13. Het niet naleven door de gebruiker van de verplichtingen, zoals opgenomen in dit verhuurreglement, geeft na aanmaning automatisch aanleiding tot het verbreken van de overeenkomst.

3.14. Indien een gegronde reden van overmacht (overlijden (attest), ziekte (attest), pandemie, uitzonderlijke weersomstandigheden) kan ingeroepen worden door de huurder, zullen er geen annuleringskosten aangerekend worden bij een annulering door de huurder.

3.15. Indien een gegronde reden van overmacht kan worden ingeroepen of wanneer de belangen van de gemeente Houthalen-Helchteren of hogere overheden voorrang hebben, heeft het college van schepenen en/of de verantwoordelijke van cultuurhuis Casino het recht om de reeds verleende toezegging te wijzigen of in te trekken of voorrang te geven aan eigen activiteiten. De aanvrager kan hierbij geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.

3.16. Bevoegd personeel, de burgemeester en de schepen van cultuur, de algemene directeur en de politie hebben vrije toegang tot alle activiteiten in de gebouwen in beheer van cultuurhuis Casino voor controle en toezicht.

3.17.Afwijkingen op dit reglement (benefietactiviteit, bijzondere samenwerkingen) door de huurder moeten aangevraagd worden bij het Casino, waarna dat wordt voorgelegd  aan het college van burgemeester en schepenen.  Enkel het college kan deze afwijkingen toestaan en beslissen om geen huurkosten aan te rekenen.

 

Adviezen

        Beleidsoverleg: (19/01/2024) positief advies door schepen van Cultuur .

        Beheerscommisscie Culturele Centra: (07/02/2024) positief advies .

        Financieel advies: (14/03/2024) beleidskeuze.

 

Besluit de gemeenteraad met algemene stemmen:

Artikel 1

Het aangepast verhuurreglement en de bijhorende tarieven voor het Kerkje van Laak, ingaand vanaf 1 september 2024, goed te keuren.

 

VERHUURREGLEMENT KERKJE VAN LAAK

In deze brochure vindt u het verhuurreglement en de -tarieven terug van het Kerkje van Laak.

Voor meer informatie en reservatie kan u zich wenden tot de balie van cultuurhuis Casino, Varenstraat 22A, 3530 Houthalen-Helchteren, 011 49 22 90, casino@houthalen-helchteren.be.

 

  1. TARIEVEN

De hieronder vermelde tarieven zijn per dag (tenzij anders vermeld). De dagdelen zijn als volgt bepaald:

- 9u - 13u

- 13u - 17u

- 17u - 22u

Elk begonnen dagdeel wordt volledig aangerekend.

Er worden verschillende tarieven gehanteerd afhankelijk van de aard van de huurder en van de activiteit:

 

Categorie A:

- gemeentelijk geregistreerde verenigingen uit Houthalen-Helchteren;

- vestigingen van onderwijs- en zorginstellingen in Houthalen-Helchteren;

- afdelingen van politieke partijen in Houthalen-Helchteren;

- privépersonen gedomicilieerd in Houthalen-Helchteren, die een artistieke activiteit zonder commerciële doeleinden organiseren en zelf uitvoerder zijn van de artistieke activiteit.

 

Categorie B:

- verenigingen die niet gemeentelijk geregistreerd zijn;

- onderwijs- en zorginstellingen buiten Houthalen-Helchteren;

- privépersonen niet gedomicilieerd in Houthalen-Helchteren, die een artistieke activiteit zonder commerciële doeleinden organiseren en zelf uitvoerder zijn van de artistieke activiteit.

 

Categorie C:

- andere huurders die niet behoren tot Categorie A of Categorie B;

 

De facturen voor de verhuring van het Kerkje van Laak moeten betaald zijn uiterlijk 20 dagen na factuurdatum en zeker voor het plaatsvinden van de activiteit (zie ook 3.3.).

Annuleringskosten zijn:

- annulering tot 3 maanden voor de activiteit: gratis

- annulering 1 tot 3 maanden voor de activiteit: 50% van de huurprijs

- annulering laatste maand: volledige huurprijs

 

Tarieven infrastructuur Kerkje van Laak (per dag, tenzij anders vermeld)

 

KERKJE VAN LAAK

Categorie A

Categorie B

 

Categorie C

Tentoonstelling

€ 30

€ 60

 

€ 120

Tentoonstelling per weekend (vr-za-zo)

€ 70

€ 140

 

€ 280

Tentoonstelling per week (ma-zo)

€ 90

€ 180

 

€ 360

Lezing, éénmalige workshop, per dagdeel

€ 25

€ 50

 

€ 100

Plechtigheden, akoestisch concertje

€ 50

€ 200

 

€ 300

Opbouw, afbouw, geblokkeerde dag

€ 15

€ 30

 

€ 60

VERHUUR MATERIALEN

Categorie A

Categorie B

 

Categorie C

Categorie B

Categorie B

 

Categorie C

Categorie A

Categorie B

 

Categorie C

Categorie C

Beamer + projectiescherm

gratis

€ 10

€20

 

 

DIVERSE

 

Extra onderhoud

€ 25/u

 Niet-verwijderd afval

€ 75 per zak

 

 

  1. Infrastructuur en specifieke huurvoorwaarden Kerkje van Laak

L 18m x B 5m

90 m²

Max. 40 personen

 

De verhuurtarieven zijn inclusief energie- en poetskosten van de gehuurde ruimten. De huurder moet de gehuurde ruimten steeds opgeruimd (tafels en stoelen in de basisopstelling), keer zuiver en de tafelbladen proper achterlaten. Bij het verlaten van de ruimten moet de huurder tevens de verwarming afzetten en de lichten doven. Indien de gehuurde ruimten niet opgeruimd en proper zijn achtergelaten, worden extra poetsuren aangerekend (zie tabel tarieven ‘diverse’, blz. 3). In de huurprijs is het gebruik van materialen opgenomen in de materiaallijst inbegrepen. Voor de huur van sommige materialen worden kosten aangerekend (zie tabel tarieven ‘verhuur materialen’, blz. 3). Schade aan materialen of verdwenen materialen wordt gefactureerd (voor keukenmateriaal en bestek, zie lijst tarieven in bijlage).

De huurder mag de tafels en stoelen herschikken in de gehuurde zaal. Het is echter niet toegelaten om zonder toestemming van een verantwoordelijke van cultuurhuis Casino, meubilair van andere zalen te verplaatsen en te gebruiken.

In het Kerkje van Laak worden geen reeksen van activiteiten aanvaard (bv. wekelijkse lessen/workshops).
 

 

Het Kerkje van Laak is een beschermd monument en wordt uitsluitend verhuurd voor tentoonstellingen, lezingen, serene plechtigheden, akoestische concertjes voor een beperkt aantal bezoekers (max. 40 personen). Omwille van deze specifieke locatie kan een vraag tot reservatie geweigerd worden indien de activiteit mogelijks overlast kan bezorgen.

Bij de huur van het Kerkje van Laak is het gebruik van de toiletten en het keukentje (apart gebouw) inbegrepen. Het keukentje is echter geen bereidingskeuken voor maaltijden. Er mogen in geen geval vuren of apparaten bijgezet worden.

De huurder dient zich strikt te houden aan het afgesproken beginuur van op- en afbouw.

De huurders dienen minstens 21 dagen voorafgaand aan de activiteit contact op te nemen met de technicus om afspraken te maken.

In het Kerkje van Laak is geen internetaansluiting/Wifi voorzien.

Het Kerkje van Laak is rolstoeltoegankelijk.

De huurder staat zelf in voor het klaarzetten van de ruimte voor de activiteit. Hierbij is het de huurder ten strengste verboden om gaten in de muren te boren, spijkers aan te brengen op de muren of enig ander vorm van schade toe te brengen aan het gebouw.

Indien de huurder het keukentje gebruikt dient deze het na gebruik, proper achter te laten. Hierbij moeten gebruikte materialen grondig afgewassen en gedroogd worden.

De huurder moet onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit in de gehuurde zalen, zijn afval zelf meenemen. De huurder zet het afval niet aan de straatkant van het Kerkje van Laak. Indien hieraan niet voldaan is, zullen extra poetsuren en kosten voor afvalverwijdering aangerekend worden (zie tabel tarieven ‘diverse’, blz. 3).

Alle drank moeten aangekocht worden via de uitbater van het Podiumcafé (prijslijst beschikbaar via de uitbater van het Podiumcafé). De uitbater kan echter beslissen om de drankbestelling niet aan te nemen, zodat de huurder zelf voor zijn drank moet zorgen.

Einduur van de activiteiten in het Kerkje van Laak is 22u.

 

  1. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN INFRASTRUCTUUR

 

3.1.  Tijdens de wintersluiting (schoolvakantie kerstperiode), de zomersluiting (laatste week van juli en eerste week van augustus) en op wettelijke feestdagen wordt de infrastructuur niet verhuurd.

3.2. Huuraanvragen van categorie A en categorie B voor activiteiten in het Kerkje van Laak kunnen aan de balie toekomen vanaf 1 mei voor het volgend cultuurseizoen (september-juni). Huuraanvragen van categorie C kunnen aan de balie toekomen vanaf 1 september voor het lopend cultuurseizoen (september-juni).

De aanvraag om over het Kerkje van Laak te beschikken moet minimaal 30 dagen voor de activiteit plaatsvindt, toekomen aan de balie, via het aanvraagformulier. 

3.3 Elke aanvraag dient via e-mail (casino@houthalen-helchteren.be) gericht te worden aan de balie van cultuurhuis Casino. Bij verhuringen dient de huurder steeds langs te komen bij de balie om praktische dingen af te spreken. Hierbij moet de identiteit van de aanvrager, het facturatieadres, het btw-nummer of rijksregisternummer, de aard en inhoud van de activiteit meegedeeld worden. De gehuurde ruimten mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor gehuurd.. Bij inbreuken hierop zal het huurtarief gewijzigd worden of kan de activiteit/reservering geweigerd worden. Onderverhuring van de ruimten is strikt verboden.

Elke aanvraag voor het gebruik van het Kerkje van Laak is pas definitief na wederzijdse ondertekening van een huurovereenkomst. Deze huurovereenkomst dient ten laatste 14 dagen na ontvangst en zeker vóór aanvang van de activiteit terug bezorgd te worden aan de balie. Zonder ondertekend contract maakt de huurder geen enkele aanspraak op het gebruik van de infrastructuur.

De facturen voor de verhuring van het Kerkje van Laak moeten betaald zijn uiterlijk 20 dagen na factuurdatum en zeker voor het plaatsvinden van de activiteit

Indien hieraan niet voldaan is, kan het gebruik van de zalen geweigerd worden. Bij achterstallige facturen wordt verdere verhuur van de infrastructuur geweigerd.

 

3.4. De huurder dient zijn evenement aan te melden via het feestloket van de gemeente (https://www.houthalen-helchteren.be/aanvraag-evenementen-en-feesten). De huurder is zelf verantwoordelijk om deze aanmelding tijdig in orde te brengen.

3.5. In de huurprijs van de zalen is de verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid  (zie bijzondere voorwaarden op de website) inbegrepen. De brandpolis van de gemeente bevat een clausule van afstand van verhaal t.o.v. de gebruikers. De goederen die eigendom zijn van de gebruikers worden echter niet verzekerd in de genoemde verzekeringen. Derhalve staat de huurder zelf in voor het verzekeren van zijn materialen.

3.6. De huurder is steeds verantwoordelijk voor aangebrachte schade aan het gebouw (zowel in de gehuurde ruimte, als de bijhorende ruimten zoals toiletten en gangen) en aan het materiaal, zowel door hemzelf, als door de bezoekers of deelnemers aan de door hem ingerichte activiteit. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, noch voor diefstal of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de huurder en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen die voortvloeien uit situaties van overmacht.

3.7. De huurder dient eventueel vastgestelde schade vóór het begin van zijn activiteit te rapporteren aan de technieker. Het risico bestaat immers dat deze schade de huurder ten laste wordt gelegd. De veroorzaakte schade moet onmiddellijk en spontaan gemeld worden.

3.8.Er is een algemeen rookverbod in de gebouwen.

3.9. Iedere huurder verbindt zich ertoe, naargelang de aard van de activiteit, te voldoen aan:

-  de geldende politiereglementen, vb. sluitingsuur, geluidshinder, ...;

-  de voorschriften inzake auteursrechten (Sabam);

- het gemeentebestuur betaalt het jaartarief billijke vergoeding voor eigen activiteiten en voor activiteiten van de huurders, dus de huurder moet geen billijke vergoeding betalen;

- de voorschriften inzake de wet op de handelspraktijken;

- de geldende voorschriften van de Vlaamse overheid inzake geluidsnormen;

- de voorschriften inzake veiligheid (zie fiche veiligheidsvoorschriften);

- het nemen van een verzekering – burgerlijke aansprakelijkheid;

 

3.10. Onmiddellijk na de activiteit moet het materiaal dat niet behoort tot het Kerkje van Laak verwijderd worden.

3.11. De huurder staat in voor het opruimen van de gebruikte ruimten. Indien onderhoudspersoneel moet ingezet worden voor het opruimen van de infrastructuur na de activiteit, zal het gemeentebestuur deze kosten aanrekenen aan de huurder (zie tabel tarieven ‘’diverse, blz. 3).

3.12.Het gebruik van gasflessen, kaarsen, pyrotechnische middelen en confettikanons in de gebouwen en op de parking is strikt verboden.

3.13. Het niet naleven door de gebruiker van de verplichtingen, zoals opgenomen in dit verhuurreglement, geeft na aanmaning automatisch aanleiding tot het verbreken van de overeenkomst.

3.14. Indien een gegronde reden van overmacht (overlijden (attest), ziekte (attest), pandemie, uitzonderlijke weersomstandigheden) kan ingeroepen worden door de huurder, zullen er geen annuleringskosten aangerekend worden bij een annulering door de huurder.

3.15. Indien een gegronde reden van overmacht kan worden ingeroepen of wanneer de belangen van de gemeente Houthalen-Helchteren of hogere overheden voorrang hebben, heeft het college van schepenen en/of de verantwoordelijke van cultuurhuis Casino het recht om de reeds verleende toezegging te wijzigen of in te trekken of voorrang te geven aan eigen activiteiten. De aanvrager kan hierbij geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.

3.16. Bevoegd personeel, de burgemeester en de schepen van cultuur, de algemene directeur en de politie hebben vrije toegang tot alle activiteiten in de gebouwen in beheer van cultuurhuis Casino voor controle en toezicht.

3.17.Afwijkingen op dit reglement (benefietactiviteit, bijzondere samenwerkingen) door de huurder moeten aangevraagd worden bij het Casino, waarna dat wordt voorgelegd  aan het college van burgemeester en schepenen.  Enkel het college kan deze afwijkingen toestaan en beslissen om geen huurkosten aan te rekenen.