Aanwezig:

Myrthe Van Roey, voorzitter

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Luc Melotte, Hakim Ahkim, Filip Gielen, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Lieve Wouters, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Gertrude Appermans, Mario Bellavia, raadsleden

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Melissa Bosmans, raadslid

 

Openbare zitting

 

Lokale vakantie-en pedagogische studiedagen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2024-2025 - Vaststelling.

 

Wetgeving

        Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen.

        Besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 over de organisatie van het schooljaar en latere wijzigingen.

        Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Feiten en context

Het is noodzakelijk om de lokale vakantiedagen en de pedagogische studiedagen voor de gemeentelijke scholenvast te leggen voor het volgende schooljaar 2024-2025.

 

Ten laatste op 15 juni voor de aanvang van het volgend schooljaar moet het schoolbestuur defacultatieve vakantiedagen en de dagen dat de lessen geschorst worden vastleggen en meedelen aande ouders.

 

De directeurs van de gemeentelijke stellen voor om de facultatieve vakantiedagen en pedagogischestudiedagen als volgt vast te leggen:

        pedagogische studiedagen (maximum 1,5 dag, mogen opgesplitst worden in halve dagen + 1 extra pedagogische studiedag naar aanleiding van de implementatie nieuwe leerplannen):

        Maandag 30/09/2024 voor alle gemeentelijke scholen

        Vrijdag 06/12/2024 voor alle gemeentelijke scholen

        Woensdag 12/02/2025 voor alle gemeentelijke scholen

        facultatieve lokale vakantiedagen (maximum 2 dagen, mogen opgesplitst worden in halve dagen):

        Gemeentelijke basisschool 't Centrum en de gemeentelijke lagere school De Lakerberg

        Woensdag 16/10/2024

        Vrijdag 02/05/2025

        Woensdag 28/05/2024

        Gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar en de gemeentelijke lagere school De Griffel

        Vrijdag 02/05/2025

        Dinsdag 10/06/2025.

 

Het schoolbestuur kan voor het schooljaar 2024-2025 een extra pedagogische studiedag inrichten. De directeurs stellen voor om een extra pedagogische studiedag in te richten om het onderwijzend personeel bij te scholen in het kader van de implementatie van de nieuwe leerplannen. 

 

Adviezen

        Overleg schoolraad van 30 januari 2024: de schoolraad gaat akkoord met het voorstel van de lokale vakantiedagen en de pedagogische studiedagen.

        Protocol van akkoord tussen de afgevaardigden van de vakbonden en deze van de overheid van 26 februari 2024.

        Gunstig advies van team gemeentelijk onderwijs van 27 februari 2024.

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2024 om dit punt te verwijzen naar de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 

Besluit de gemeenteraad met algemene stemmen:

Artikel 1

kennis te nemen van onderstaande decretale vastgelegde vakantiedagen  voor het schooljaar 2024-2025:

DECRETALE VASTGELEGDE VAKANTIEDAGEN ONDERWIJS

Eerste schooldag: maandag 02/09/2024

Vrije dagen 1ste trimester

        herfstvakantie: van maandag 28/10/2024 tot en met zondag 03/11/2024

        Wapenstilstand: maandag 11/11/2024

        kerstvakantie: van maandag 23/12/2024 tot en met zondag 05/01/2025

Vrije dagen 2de trimester

        krokusvakantie: van maandag 12/02/2024 tot en met zondag 18/02/2024

        paasvakantie: van maandag 01/04/2024 tot en met zondag 14/04/2024

Vrije dagen 3de trimester

        donderdag 01/05/2025 (feest van de arbeid)

        donderdag 29/05/2025 en vrijdag 30/05/2025 (0nze-Lieve –Heer Hemelvaart)

        maandag 09/06/2025 (Pinkstermaandag)

Laatste schooldag: maandag 30/06/2025

 

Artikel 2

de facultatieve lokale vakantiedagen en pedagogische studiedagen in de gemeentelijke scholen van Houthalen-Helchteren voor het schooljaar 2024-2025 als volgt vast te leggen:

FACULTATIEVE LOKALE VAKANTIEDAGEN GEMEENTELIJK ONDERWIJS

gemeentelijke lagere school De Lakerberg en de gemeentelijke basisschool 't Centrum:

        woensdag 16/10/2024

        vrijdag 02/05/2025

        woensdag 28/05/2025

gemeentelijke lagere school De Griffel en de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar:

        vrijdag 02/05/2025

        dinsdag 10/06/2025

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN GEMEENTELIJK ONDERWIJS (voor alle scholen)

        maandag 30/09/2024

        vrijdag 06/12/2024

        woensdag 12/02/2025.

 

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.