Aanwezig:

Myrthe Van Roey, voorzitter

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Luc Melotte, Hakim Ahkim, Filip Gielen, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Lieve Wouters, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Gertrude Appermans, Mario Bellavia, raadsleden

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Melissa Bosmans, raadslid

 

Openbare zitting

 

Wijziging aanvullend reglement: Spoorlijn 18 - F74: definitieve signalisatie - Goedkeuring.

 

Wetgeving

        Art. 285 t.e.m. 289 van het Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017

§ 1. De burgemeester maakt de volgende besluiten en de inhoud ervan bekend via de webtoepassing van de gemeente:

1° de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester.

        Artikel 130bis en 135, §2,1° van de nieuwe gemeentewet.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

De gemeente is bevoegd om op blijvende wijze het veilig en vlot verkeer op haar grondgebied te regelen en de veiligheid op de openbare wegen en plaatsen te verzekeren.

        Ministrieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

Dit besluit bepaalt welke verkeerstekens mogen gebruikt worden om een verkeerssituatie aan te duiden.

        Omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

Deze omzendbrief bepaalt in welke gevallen de gemeenteraad bevoegd is om het verkeer op de openbare weg te reglementeren

        Overwegende dat de hierna voorziene maatregel gemeentewegen betreft.

        Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

        Algemeen politiereglement van Houthalen-Helchteren

 

Feiten en context

In het voorjaar van 2024 worden de oversteekplaatsen op de fietssnelweg F74 in Houthalen-Helchteren structureel aangepakt. De definitieve signalisatie per oversteekplaats vindt men terug in de bijlagen.

 

Adviezen

        Advies van het team signalisatie en mobiliteit: gunstig

 

Besluit de gemeenteraad met algemene stemmen:

Artikel 1:

Akkoord te gaan met: Spoorlijn 18 - F74 - definitieve signalisatie.

 

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.