Aanwezig:

Myrthe Van Roey, voorzitter

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Luc Melotte, Hakim Ahkim, Filip Gielen, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Lieve Wouters, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Gertrude Appermans, Mario Bellavia, raadsleden

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Melissa Bosmans, raadslid

 

Openbare zitting

 

Wijziging aanvullend reglement in functie van de jaarmarkt in Houthalen-Oost (2024) - Goedkeuring

 

Wetgeving

        Art. 285 t.e.m. 289 van het Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017: § 1. De burgemeester maakt de volgende besluiten en de inhoud ervan bekend via de webtoepassing van de gemeente: 1° de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester.

        Artikel 130bis en 135, §2,1° van de nieuwe gemeentewet.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

De gemeente is bevoegd om op blijvende wijze het veilig en vlot verkeer op haar grondgebied te regelen en de veiligheid op de openbare wegen en plaatsen te verzekeren.

        Ministrieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

Dit besluit bepaalt welke verkeerstekens mogen gebruikt worden om een verkeerssituatie aan te duiden.

        Omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

Deze omzendbrief bepaalt in welke gevallen de gemeenteraad bevoegd is om het verkeer op de openbare weg te reglementeren

        Overwegende dat de hierna voorziene maatregel gemeentewegen betreft.

        Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

        Algemeen politiereglement van Houthalen-Helchteren

 

Feiten en context

Omwille van veiligheidsredenen is het signalisatieplan aangepast. Er zijn een aantal signalisatieborden verplaatst en toegevoegd.

 

Adviezen

Advies van het team signalisatie en mobiliteit: voor een veilig verloop van dit evenement is het aangewezen het politiereglement goed te keuren.

 

Tussenkomst door raadslid Eefje Van Wortswinkel en antwoord door schepen Jef Verpoorten.

 

Besluit de gemeenteraad met algemene stemmen:

H O O F D S T U K I

 

H O O F D S T U K VIII

 

M A N I F E S T A T I E S

 

B.1. MARKTEN 3

 

Houthalen-Oost

 

Ter gelegenheid van de markten in Houthalen-Oost, die plaatshebben op Paasmaandag en Pinkstermaandag, zijn de volgende verkeersmaatregelen van toepassing:

 

Op Paas- en Pinkstermaandag tussen 13u00 en 23u00 is de toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder en is het stilstaan en parkeren verboden, uitgezonderd deelnemers, in:

 

- Lindeplein

- Tulpenstraat, gedeelte tussen de Kastanjestraat en de Iepstraat.

- Edelweisstraat, gedeelte tussen de Kastanjestraat en de Klaprozenstraat.

- Kastanjestraat, gedeelte tussen het Lindeplein en de Vogelkersstraat en gedeelte tussen de Vogelkersstraat en de Essenstraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer en stilstaan en parkeren.

- Hortensiastraat, gedeelte tussen de Rozenstraat en de Crisantenstraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer en stilstaan en parkeren.

- Rozenstraat, gedeelte tussen de Hortensiastraat en de Crisantenstraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer en stilstaan en parkeren.

- Magnoliastraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer en stilstaan en parkeren.

- Resedastraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer en stilstaan en parkeren.

 

 

Op de verbindingsweg tussen de Vogelkersstraat en de Vlierboomstraat, die tijdens de jaarmarkt om veiligheidsredenen wordt opengezet, is het verboden voor alle verkeer, uitgezonderd bewoners, en is het verboden te parkeren en stil te staan.

 

B.2.

 

De maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3, aangevuld met een onderbord waarop de passende vermelding wordt aangebracht en het verkeersbord E1 of E3.

 

Op Paas- en Pinkstermaandag tussen 10u00 en 23u00

Geldt er een parkeerverbod:

 

● Volledige parking: Zijde Fanfare Demo die start aan kruispunt Lindeplein met Edelweisstraat.

 

Wijzigt naar:

 

Jaarmarkt Houthalen-Oost 01/04/2024

 

Ter gelegenheid van de markten in Houthalen-Oost, die plaatshebben op Paasmaandag en Pinkstermaandag, zijn de volgende verkeersmaatregelen van toepassing:

 

Op Paas- en Pinkstermaandag tussen 13u00 en 23u00 is de toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder en is het stilstaan en parkeren verboden, uitgezonderd deelnemers, in:

 

-  Lindeplein

-  Iepstraat van de kruising met de Palmenstraat tot en met de kruising met de Seringenstraat

-  Tulpenstraat volledig

-  Edelweisstraat, gedeelte tussen de Kastanjestraat en de Klaprozenstraat

-  Kastanjestraat, gedeelte tussen het Lindeplein en de Vogelkersstraat en gedeelte tussen de Vogelkersstraat en de Essenstraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer en stilstaan en parkeren

-  Hortensiastraat, gedeelte tussen de Rozenstraat en de Crisantenstraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer en stilstaan en parkeren

-  Rozenstraat,  gedeelte tussen de Hortensiastraat en de Crisantenstraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer en stilstaan en parkeren

-  Magnoliastraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer en stilstaan en parkeren

-  Resedastraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer en stilstaan en parkeren.

 

Op de verbindingsweg tussen de Vogelkersstraat en de Vlierboomstraat, die tijdens de jaarmarkt om veiligheidsredenen wordt opengezet, is het verboden voor alle verkeer, uitgezonderd bewoners, en is het verboden te parkeren en stil te staan.

 

Op Paas- en Pinkstermaandag tussen 10u00 en 23u00

Geldt er een parkeerverbod:

        Volledige parking: Zijde Fanfare Demo die start aan kruispunt Lindeplein met Edelweisstraat.

 

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.