GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 18 maart 2024

van 15.00 tot 16.00uur

 

Aanwezig:

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Wim Haest, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Goedkeuring verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2024.

 

De notulen van de vorige vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Commissievergadering van 25 maart 2024 - Vaststellen dagorde.

 

De dagorde van de commissievergadering van 25 maart 2024 wordt vastgesteld.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Dagorde gemeenteraad van 28 maart 2024.

 

Kennis te nemen van de agendapunten voor de raad van donderdag 28 maart 2024, zoals voorgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Rapportering regiowerking Limburg - Kennisname.

 

Zoals decretaal voorgeschreven neemt de gemeenteraad minstens tweemaal per jaar kennis van de stand van zaken met betrekking tot de regiowerking van de regio Limburg.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Bestelbons overheidsopdrachten

 

Het college neemt kennis van de bestelbonnen met als goedkeuringsdatum 18/03/2024.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning expl. exploitatietoelage aan Sint-Franciscusziekenhuis voor MUG-functie.

 

Het college vraagt aan de gemeenteraad om de toelage van € 24.03,00 voor de MUG-functie toe te kennen aan het Sint-Franciscusziekenhuis.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Gemeentebelasting op de leegstand 2022 - administratieve missing.

 

Er worden 2 aanslagbiljetten betreffende de gemeentebelasting op de leegstand oninbaar gesteld omdat het gaat over administratieve missingen.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Aanpassing reglement tweede verblijven.

 

Aan het college wordt de aanpassing van het belastingreglement op de tweede verblijven voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

GAS 5: subsidieverrekening kwartaal 2/2023 en kwartaal 3/2023: Rechtzetting.

 

Aan het college wordt de rechtzetting van de subsidieverrekening voorgelegd betreffende kwartaal 2/2023 en 3/2023 met betrekking tot GAS 5.  Op basis van de samenwerkingsovereenkomst moet er een bedrag worden overgemaakt aan de stad Genk (verwerkingscel) en politiezone CARMA.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Aanvullend kohier betreffende de gemeentebelasting op de huis-aan-huis bedeling van

reclamebladen en drukwerken, aanslagjaar 2023, kwartaal 4.

 

Aanvullend kohier betreffende de gemeentebelasting op de huis-aan-huis bedeling van

reclamebladen en drukwerken, aanslagjaar 2023, kwartaal 4.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Ondersteuning Team Mobiliteit - goedkeuring afroep raamovereenkomst Poolstok.

 

Goedkeuring voor de afroep van de raamovereenkomst van Poolstok voor de ondersteuning van team Mobiliteit.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Verbouwen en uitbreiden gemeentelijk schoolgebouw school De Lakerberg - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor verbouwen en uitbreiden gemeentelijk schoolgebouw school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Raamovereenkomst gemeente Kampenhout - goedkeuring afroep aankoop van software Azure.

 

Goedkeuring van de afroep voor de aankoop van software Azure via raamovereenkomst gemeente Kampenhout.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Verbouwen en uitbreiden gemeentelijk schoolgebouw school De Lakerberg - stopzetting van de plaatsingsprocedure.

 

Stopzetting van de plaatsingsprocedure verbouwen en uitbreiden gemeentelijk schoolgebouw school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Raamovereenkomst voor de catering van recepties en evenementen - Goedkeuring gunning

 

Raamovereenkomst voor de catering van recepties en evenementen - goedkeuring gunning

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Leveren en plaatsen van galva-draadpanelen B-veld KFC Park Houthalen - rechtzetting gunning.

 

Rechtzetting van de gunning voor het leveren en plaatsen van galva-draadpanelen B-veld KFC Park Houthalen.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Herinrichting Kruisstraat Vosdellestraat en Boogstraat - goedkeuring definitieve oplevering.

 

Goedkeuring definitieve oplevering herinrichting Kruisstraat, Vosdellestraat en Boogstraat.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Elvira Servaesstraat - verkaveling 76V17-6/1 - overdracht wegenis en infrastructuur voor inlijving in het openbaar domein.

 

Aan het college wordt de gratis overdracht van de wegenis en infrastructuur gelegen Elvira Servaesstraat, voor inlijving in het openbaar domein, ter kennisname voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Aankoop van een perceel grond gelegen aan de Kerkhofstraat - Kennisname.

 

Aan het college wordt de aankoop van een perceel grond, gelegen in de Kerkhofstraat, ter kennisname voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Aanstelling bij wijze van verlof tijdelijk andere opdracht voor 18/36 niet-vacante uren in het ambt van zorgcoördinator, opleidingsniveau professionele bachelor aan gemeentelijke  lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling andere opdracht goed van een zorgcoördinator, opleidingsniveau professionele bachelor van 20 februari 2024 tot en met 30 juni 2024 in een niet-vacante betrekking voor 18/36 uren per week in de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Aanpassing verhuurreglement Cultuurhuis Casino

 

Na de evaluatie van de vernieuwde verhuurreglementen van Cultuurhuis Casino, Ontmoetingscentrum 't Park en het Kerkje van Laak worden er enkele punten in de verhuurreglementen verduidelijkt en aangepast.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Aanpassing verhuurreglement Ontmoetingscentrum Het Park

 

Na de evaluatie van de vernieuwde verhuurreglementen van Cultuurhuis Casino, Ontmoetingscentrum 't Park en het Kerkje van Laak worden er enkele punten in het verhuurreglement verduidelijkt en aangepast.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Aanpassing verhuureglement Kerkje van Laak

 

Na de evaluatie van de vernieuwde verhuurreglementen van Cultuurhuis Casino, Ontmoetingscentrum 't Park en het Kerkje van Laak worden er enkele punten in het verhuurreglement verduidelijkt en aangepast.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Aanwerving Beeldambassadeurs

 

Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren wil graag beeldambassadeurs aanwerven om personen binnen de gemeente een kans te geven om de gemeente in beeld te brengen. De gemeente kan deze beelden dan gebruiken om de evenementen in de gemeente in de kijker te zetten.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan socio-culturele verenigingen - correctie gegevens

 

In zitting van 20 november 2023 keurde het CBS de exploitatietoelage werkjaar 2022-2023 voor de socio-culturele verenigingen goed.

De toelage aan het Willemfonds werd terug gestort omdat het rekeningnummer niet meer actief was. Aan het CBS wordt een correctie ter goedkeurging voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan LACH vzw.

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de toekenning van de toelage aan vzw LACH ter goedkeuring door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan straat- en wijkfeesten.

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de toekenning van de toelagen aan straat- en wijkfeesten voor de nieuwjaarsrecepties goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan  Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 2.200 voorzien voor Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagde de toekenning van deze toelage ter goedkeuring door te sturen naar de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan C.V. De Doolridders.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 500,00 voorzien voor C.V. De Doolridders. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de toekenning van deze toelage ter goedkeuring door te sturen naar de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Paradekorps D.E.M.O.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 2.200,00 voorzien voor paradekorps D.E.M.O. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de toekenning van deze toelage ter goedkeuring door te sturen naar de volgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Koninklijke Harmonie Broederkring.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 2.200,00 opgenomen voor Koninklijke Harmonie Broederkring. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de toekenning van deze toelage ter goedkeuring door te sturen naar de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Koninklijke Harmonie De Eendracht Meulenberg.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 2.200,00 voorzien voor Koninklijke Harmonie De Eendracht. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de toekenning van deze toelage ter goedkeuring door te sturen naar de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan  Koninklijke Fanfare Sint Trudo Helchteren.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 2.200,00 voorzien voor de Koninklijke Fanfare Sint Trudo Helchteren. Aan het college van burgemeester en schepnen wordt gevraagd de toekenning van deze toelage ter goedkeuring door te sturen naar de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan The Sound of Music vzw.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 600,00 opgenomen voor The Sound of Music vzw. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de toekenning van deze toelage ter goedkeuring door te sturen naar de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan OVOK.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 600,00 opgenomen voor OVOK. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de toekenning van deze toelage ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Aankoop abonnement Vereniginginfo.be.

 

Aankoop abonnement Vereniginginfo.be ter verbetering van de ondersteuning aan de verenigingen van Houthalen-Helchteren.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Aanpassing toekenning nominatieve investeringstoelage aan FC Eendracht Houthalen: dringende aanpassingswerken gebouw in afwachting van de nieuwe visie rond groene long.

 

Aanpassing toekenning nominatieve investeringstoelage aan FC Eendracht Houthalen: dringende aanpassingswerken gebouw in afwachting van de nieuwe visie rond groene long. FC Eendracht vraagt om ook het buitenschrijnwerk van de kantine mee op te nemen in de toegekende toelage.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Sint-Vincentius.

 

Toekenning toelage Sint-Vincentius 2024.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst Wandelknooppunten: budgetwijziging.

 

Het gemeentebestuur engageerde zich in 2023 om deel uit te maken van het wandelknooppuntennetwerk de Wijers.

Een aantal wijzigingen op vlak van (inschrijving van) budget dienen zich momenteel aan.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Handelaarsvereniging Houthalen-Centrum (HHC) voor het project 'CitiH' - Kennisname

 

Toekenning exploitatietoelage aan Handelaarsvereniging Houthalen-Centrum (HHC) voor het project 'CitiH' - Kennisname.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Overname standplaats Kermis.

 

Overname van de kermisstandplaats op de kermis van Laak en de septemberkermissen van Houthalen-Centrum en Helchteren.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Overname standplaats

 

Overname van een standplaats op de meikermis van Houthalen-Centrum.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Terrasaanvraag Kasteel Engelhof, Hengelhoefdreef 2, 3530 Houthalen-Helchteren.

 

Terrasaanvraag Kasteel Engelhof, Hengelhoefdreef 2, 3530 Houthalen-Helchteren.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Evenementenloket: Broeveskender vzw - Danswedstrijd "Broeveskender" Bilzen.

 

Evenementenloket: Broeveskender vzw - Danswedstrijd "Broeveskender" Bilzen: algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Evenementenloket: Jezabel Soundsystem - GWC reggae night.

 

Evenementenloket: Jezabel Soundsystem - GWC reggae night: algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Evenementenloket: Turna vzw - Openingsfeest vzw Turna.

 

Evenementenloket: Turna vzw - Openingsfeest vzw Turna (vrijdag 12 april 2024 van 19u00 tot 02u00): algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Evenementenloket: Koninklijke Harmonie Broederkring vzw - KHB Lacht.

 

Evenementenloket: Koninklijke Harmonie Broederkring vzw - KHB Lacht (zaterdag 27 april 2024 van 19u30 tot 22u30): algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Verantwoording exploitatietoelage 2023 aan Wild- en Wandelpark Molenheide.

 

Verantwoording exploitatietoelage 2022 aan Wild- en Wandelpark Molenheide.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan K.I.E.B.S. - Kempische Imkersvereniging Educatieve Bijenstand Op' t Sonnis.

 

Aan de eerstvolgende gemeenteraad wordt gevraagd om € 1.000 toe te kennen aan K.I.E.B.S voor de uitwerking van het project 'Nesthulp voor solitaire bijen'.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Bronwegcomité.

 

Toelage aan Bronwegcomité.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk marketing- en communicatieplan mbt het Kolenspoor.

 

Kolenspoor: marketing- en communicatieplan.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Samenwerking 2024 Visit Limburg.

 

Visit Limburg wil het toeristische dienstencentrum zijn voor de gemeenten en de toeristische sector. Expertise, kennis en middelen bundelen om meer impact te genereren zodat de sector zich toeristisch kan profileren. . Hiervoor biedt Visit Limburg in 2024 weer diverse instapmogelijkheden aan alle toeristische partners. Zij leveren een basisdienstpakket aan en vragen hiervoor jaarlijks een forfataire bijdrage in de werkingsmiddelen, gebaseerd op het inwonersaantal maal € 0,25.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Samenkomst van de Motorhome Club BOAC aan De Plas.

 

Toelating camperplaatsen De Plas 11 - 13 oktober 2024.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing Kastanjestraat 52.

 

Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing Kastanjestraat 52.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Hemelwater- en droogteplan (HWDP) Houthalen-Helchteren - goedkeuring

 

Goedkeuring om het uitgewerkte HemelWater- en DroogtePlan (HWDP) op de eerstvolgende gemeenteraad te brengen. De voorbije jaren is het inzicht gegroeid dat we anders moeten omgaan met ons hemelwater. In het hemelwater- en droogteplan is er een integrale ruimtelijke visie uitgewerkt over hoe er op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en droogte te beperken.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Wijziging aanvullend reglement: Spoorlijn 18 - F74: definitieve signalisatie.

 

Spoorlijn 18 - F74: definitieve signalisatie.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Wijziging aanvullend reglement: Wijziging BPR Jaarmarkt Houthalen-Oost 2023

 

Wijziging BPR: Jaarmarkt Houthalen-Oost 2023

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Uitbetaling isolatiepremie voor de aanvragen gebeurd in januari - februari '24.

 

Goedkeuring van de aanvraag dossiers m.b.t. isolatiepremie (dak-, zoldervloer- en/of muurisolatie).

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Akte van splitsing en verkoop Peerdekerkhofstraat.

 

Akte van splitsing en verkoop Peerdekerkhofstraat 5.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Akte van splitsing en deling  Steenhovenstraat.

 

Akte van splitsing en deling Steenhovenstraat.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mrt 2024

 

Standaard voorwaarden omgevingsvergunningen droogzuigingen / bronbemalingen.

 

In een aantal gemeenten loopt er momenteel al een proefproject ‘actieve bemalingen’ waarbij erkende bemalers in DOV de datum van installatie en ontmanteling van de bemaling en tellerstanden van de bijhorende debietmeter(s) doorgeven.

Op die manier kan je op elk moment zien welke bemalingen er actief zijn in de gemeente en ken je na afloop van de bemaling ook het totale debiet.

VMM wenst dit proefproject verder uit te breiden.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024