GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 15 januari 2024

van 15.00 tot 16.00uur

 

Aanwezig:

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, schepenen

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Muhammet Oktay, Göksal Kanli, schepenen

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Goedkeuring verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 24.01.2024.

 

De notulen van de vorige vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Commissievergadering van 22 januari 2024 - Vaststellen dagorde.

 

De dagorde van de commissievergadering van 22 januari 2024 wordt vastgesteld.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Dagorde gemeenteraad van 25 januari 2024.

 

Kennis te nemen van de agendapunten voor de raad van donderdag 25 januari 2024, zoals voorgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Welzijnsvereniging Audio: verslag van de algemene vergadering van 8 december 2023 - Kennisname.

 

De gemeente is deelgenoot van de welzijnsvergadering Audio.  Het verslag van de algemene vergadering van 8 december 2023 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Bestelbons overheidsopdrachten

 

Het college neemt kennis van de bestelbonnen met als goedkeuringsdatum 15/01/2024.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Uitvaardiging dwangbevelen fiscale openstaande vorderingen.

 

Aan het college wordt de lijst van dwangbevelen ter kennisname voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Uitvaarding dwangbevelen niet fiscale openstaande vorderingen.

 

Aan het college wordt de lijst van dwangbevelen ter kennisname voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Gemeentebelasting op de masten en pylonen - aanslagjaren 2024 en 2025 - Aanpassing.

 

Aan het college wordt de aanpassing van het belastingreglement op de masten en pylonen ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Aanvullend kohier betreffende de gemeentebelasting op de tweede verblijven,

aanslagjaar 2022.

 

Aan het college wordt het aanvullend kohier betreffende de gemeentebelasting op de tweede verblijven aanslagjaar 2022 ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Het ontwerp en aanleg van een speelplein in het binnengebied van de Merelstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven firma's voor het ontwerp en de aanleg van een speelplein in het binnengebied van de Merelstraat.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

De aankoop van een compacte, gebruiksvriendelijke desktopsnijplotter - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning voor de aankoop van een compacte, gebruiksvriendelijke desktopsnijplotter.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Oprichten van een bijenhal in het wild- en wandelpark - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het oprichten van een educatieve bijenhal in het Wild- en wandelpark in Molenheide.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Renovatie dak boskantine in het Wild- en wandelpark - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de renovatie van dak boskantine in het Wild- en wandelpark.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Raamovereenkomst voor de catering van recepties en evenementen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de raamovereenkomst voor de catering van recepties en evenementen.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

De aankoop van een minigraver op rupsen - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning voor de aankoop van een minigraver op rupsen.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Aanstellen ontwerper herbestemming en restauratie pomphuis, bijgebouw en bunker/opslagtank - rectificatie van het besluit van 20 maart 2023.

 

Rectificatie van het besluit van 20 maart 2023 met betrekking tot de aanstelling van een ontwerper pomphuis.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Aanleg park De Hekkelaar - goedkeuring verrekening 1.

 

Goedkeuring verrekening 1 aanleg park De Hekkelaar.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Aankoop van een zoutstrooier en pekelinstallatie op slede - rectificatie besluit zitting van 17 oktober 2022.

 

Rectificatie besluit zitting van 17 oktober 2022 inzake aankoop van een zoutstrooier en pekelinstallatie op slede.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Verkoop van een perceel grond gelegen Kunselstraat - als gevolg van de voorwaarden opgenomen in de verkavelingsvergunning 7063v91-2 - Kennisname.

 

Aan het college wordt de verkoop van een perceel grond gelegen te Kunselstraat aan de heer Kesters Albert, in het kader van de verkavelingvergunning 7063v91-2, ter kennisname voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Toelating voor verderverkoop van een garagewerkplaats met alle aanhorigheden gelegen Europark 1066 door nv grondwerken Swinnen Jan aan nv ABCO.

 

Toelating voor verderverkoop van een garagewerkplaats met alle aanhorigheden gelegen Europark 1066 en gekend volgens recent kadastraal uittreksel als sectie D nummer 0872L2P0000.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Verantwoording exploitatietoelage 2022 aan Kindcampus vzw.

 

Van de verkregen toelage van €10000 werd €7527,04 verantwoord.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Overschrijding budget schoolbehoeften (kleuter- en lager onderwijs) gemeentelijke kleuterschool 't Centrum.

 

Het college gaat akkoord met een budgetoverschrijding van de budgetten voor schoolbehoeften voor het kleuter- en lager onderwijs voor de gemeentelijke basisschool 't Centrum in 2024 en een aanpassing van het meerjarenplan in 2024.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Aanvraag loopbaanonderbreking medische bijstand door een administratief medewerkster aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de aanvraag van een administratief medewerkster aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg tot loopbaanonderbreking in kader van medische bijstand goed.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Verlof verminderde prestaties wegens ziekte door een kleuteronderwijzer aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Het college neemt kennis van het verlof verminderde prestaties omwille van ziekte van een kleuteronderwijzer aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Verlenging terbeschikkingstelling wegens ziekte van een kleuteronderwijzer aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Het college neemt kennis van de terbeschikkingstelling wegens ziekte van een kleuteronderwijzer van 1 januari 2024 tot en met 29 maart 2024.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping.

 

Voorstel ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Voorstel ambtshalve inschrijving.

 

Voorstel ambtshalve inschrijving.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Exploitatietoelage socio-culturele verenigingen - Correctie.

 

In zitting van 20 november 2023 besliste het CBS een toelage van € 300,00 toe te kennen aan Koninklijke Harmonie Broederkring voor de   werking van het kinder- en jongerenkoor PaGe. Sinds de zomer werd het koor opgenomen in de Koninklijke Harmonie Broederkring vzw. Volgens het reglement hebben verenigingen die een nominatieve toelage ontvangen geen recht op een toelage via het reglement.  Aan het college wordt gevraagd de toelage voor het kinder- en jongerenkoor PaGe in te trekken.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Aanvraag kienvergunningen: januari en februari 2024.

 

Aan het college van burgemeester en schepenen worden de kienvergunningen voor januari en februari 2024 ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Reglement speelstraten: aanpassing.

 

Het reglement speelstraten moet op enkele plaatsen aangepast worden. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aangepast reglement ter goedkeuring voor te leggen.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Terrasaanvraag Caffè e Gusto, Vredelaan 23, 3530 Houthalen-Helchteren.

 

Terrasaanvraag Caffè e Gusto.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Terrasaanvraag Panos, Vredelaan 37, 3530

 

Terrasaanvraag Panos.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Carnaval: programma 2024.

 

Kennisname van het programma van Carnaval 2024.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Aanmaak/aankoop souvenir Houthalen-Helchteren.

 

Akkoord voor de aanmaak/aankoop van een souvenir met een foto van het NAC en het logo van Visit Houthalen-Helchteren.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Overeenkomst interbestuurlijke vereniging ‘Lokale Actiegroep Kempen’ - Goedkeuring.

 

Goedkeuring Overeenkomst interbestuurlijke vereniging ‘Lokale Actiegroep Kempen’.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Uitbetaling isolatiepremie voor de aanvragen gebeurd in november - december '23.

 

Goedkeuring van de aanvraag dossiers m.b.t. isolatiepremie (dak-, zoldervloer- en/of muurisolatie).

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het reliëfwijziging + plaatsen van keerwanden gelegen, Bijendries 12, OMV_2023151239.

 

Tina Lockkamper heeft op  14 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het reliëfwijziging + plaatsen van keerwanden, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Akte van splitsing en deling  Genkseweg 3530 Houthalen-Helchteren.

 

Akte van splitsing en deling Genkseweg.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het regulariseren dakkapel gelegen, Guldensporenlaan 67, OMV_2023162647.

 

Yakup Akdeniz heeft op  6 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het regulariseren dakkapel, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 24 sociale woningen met carport en tuinberging gelegen, Palmenstraat zn, OMV_2023093138.

 

VOORUITZIEN CVBA heeft op  5 juli 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van 24 sociale woningen met carport en tuinberging, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te weigeren.

 

Publicatiedatum: 22/01/2024